Μεταπτυχιακές Διατριβές

Πρόσφατες προσθήκες:
2017-04-19
12:47
Η επίδραση ενός προγράμματος αγωγής υγείας στις αντιλήψεις μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το κάπνισμα / Τζακώστα Διαμαντούλα Παναγιώτη  [2017]  [GRI-2017-19156]
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει την επίδραση ενός προγράμματος αγωγής υγείας στις αντιλήψεις μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το κάπνισμα. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/τριες της πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικών σχολείων της Β [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
12:32
Ανατομία των ευρωπαϊκών stress tests: Εφαρμογή στον κίνδυνο ρευστότητας / Κατσιούλη Μαρία Αθανασίου  [2017]  [GRI-2017-19155]
Η σύγχρονη πραγματικότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθιστά αναγκαία την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την εδραίωση της διαχείρισης των κινδύνων που αυτά διατρέχουν. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του εργαλείου της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για πρόληψη και αποφυγή των διαφόρων κινδύνων στο πλαίσιο της τραπεζικής δραστηριότητας [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
12:29
Δημιουργία ψηφιακών βαθυμετρικών χαρτών με χρήση δορυφορικής εικόνας WorldView 2 και του βαθυμετρικού μοντέλου λόγων / Σολιοπούλου Αθηνα Σταύρου  [2017]  [GRI-2017-19154]
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε παραγωγή βαθυμετρικών χαρτών μέσω ενός μοντέλου πολυφασματικής βαθυμετρίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες μιας δορυφορικής εικόνας Worldview 2. Αρχικά, η εικόνα υπέστη επεξεργασία σύμφωνα με τεχνικές διόρθωσης, πιο συγκεκριμένα ατμοσφαιρική διόρθωση και αφαίρεση του λαμπυρίσματος, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί λειτουργική για τα δεδομένα της μελέτης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
12:22
Μέθοδοι ανάλυσης δικτύων σε ιατρικά δεδομένα / Μπάλτσου Γεωργία Παύλου  [2017]  [GRI-2017-19153]
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η οπτικοποίηση και ανάλυση δοθέντων ιατρικών δεδομένων δύο διαφορετικών συνόλων δεδομένων μέσω γράφων. Το πρώτο αφορά 273 ασθενείς και 12 ιδιότητές τους, ενώ το δεύτερο 106 ασθενείς και 30 ιδιότητές τους [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
12:17
Το πρόβλημα του Πολέμου. Ηθική και κοινωνική προσέγγιση / Βούλτσιος Λουκάς Γεωργίου  [2017]  [GRI-2017-19152]
Η προσπάθεια προσέγγισης και μελέτης του πολέμου είναι πολυδιάστατη. Η κατανόηση του πολέμου ως σύνθετου και πολυδιάστατου φαινομένου απαιτεί συνολική προσέγγιση [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
11:27
Μελέτη της επίδρασης οριακών συνθηκών σε περιοχικές κλιματικές προσομοιώσεις και αξιολόγηση με δορυφορικά δεδομένα / Γκότοβου Ιωάννα Θεόδωρου  [2017]  [GRI-2017-19151]
Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης γίνεται αξιολόγηση δύο περιοχικών κλιματικών προσομοιώσεων, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς τις οριακές συνθήκες, και ερευνάται η επίπτωση των διαφορετικών οριακών συνθηκών στην κλιματολογία του περιοχικού μοντέλου. Επιστημονικός στόχος είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο ένα μοντέλο παγκόσμιας κλίμακας οδηγεί ένα περιοχικό κλιματικό μοντέλο και να ποσοτικοποιηθεί η επίπτωση αυτή σε βασικές κλιματικές παραμέτρους [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
11:23
Τρομοκρατία στα δυστοπικά νεανικά μυθιστορήματα των Cory Doctorow, Little Brother (2008) και Sam Mills, Blackout (2010) / Καραβοκύρη Αγγελική Μιχαήλ  [2017]  [GRI-2017-19150]
Μέσα από την εργασία αυτή, επιχειρούμε να συσχετίσουμε τον κόσμο της Αγγλόφωνης δυστοπικής νεανικής λογοτεχνίας με την προσέγγιση του φαινομένου της τρομοκρατίας στον 21ο αιώνα, θέτοντας ως ορόσημο τις επιθέσεις της 9/11 στην Αμερική. Ταραγμένος και ασταθής, ο εφηβικός κόσμος συγκρούεται στα νεανικά δυστοπικά μυθιστορήματα με εξίσου ταραγμένους και βίαιους κόσμους [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
11:19
Μελέτη μικρομετακινήσεων με συνδυασμό μετρήσεων βαρύτητας και GNSS / Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Χρήστου  [2017]  [GRI-2017-19149]
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η μελέτη μικρομετακινήσεων με συνδυασμό μετρήσεων GNSS και βαρύτητας για το ενεργό ρήγμα του Ανθεμούντα, που εκτείνεται από την περιοχή του οικισμού Βασιλικών του Δήμου Θέρμης έως την περιοχή του οικισμού Αγγελοχωρίου του Δήμου Θερμαϊκού. Για την επίτευξη του σκοπού, τέσσερεις εποχές παρατηρήσεων GNSS και βαρύτητας έλαβαν χώρα στην περιοχή του ρήγματος κατά το έτος 2016, με στόχο τον εντοπισμό και ερμηνεία μικρομετακινήσεων στην περιοχή μελέτης [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
10:52
A MOOC about CLIL: A methodological approach for CLIL teachers / Ζέζου Μαρία Χρήστου  [2017]  [GRI-2017-19148]
This paper focuses on the design of a MOOC about CLIL and more specifically about how teachers can use CLIL as an educational approach incorporating technology in their teaching as well. All the four weeks of the MOOC will be presented and a step-by-step analysis of each lesson of these weeks [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2017-04-19
10:46
Investigating young learners’ ICT and English language-related extramural activities / Ηλιάδου Βασιλική Βασιλείου  [2017]  [GRI-2017-19147]
Σκοπός της διατριβής ήταν να διερευνήσει τις εξωσχολικές δραστηριότητες μαθητών ενός δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα που σχετίζονται με την Αγγλική γλώσσα και τις Νέες Τεχνολογίες. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν δύο τύποι δεδομένων, ένα ερωτηματολόγιο και ένα ημερολόγιο ελεύθερου χρόνου [...]
Fulltext: Download fulltextPDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!

Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές