PostGraduate Theses GRI-2011-6847

Title:Γεωλογική και τεκτονική δομή της νήσου Αμμουλιανής (Χερσόνησος Χαλκιδικής)
Geological and tectonic structure of Ammouliani Island (Peninsula Chalkidiki)
Authors:Πλούγαρλης Αναστάσιος Πέτρου
Department: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας
Language:Greek
Publ. Date:2011
Abstract:Αντικείμενο τις παρούσας διατριβής ειδίκευσης αποτελεί η γεωλογική χαρτογράφηση της νήσου Αμμουλιανής με σκοπό τη διερεύνηση της επαφής και της σχέσης των δύο ενοτήτων της Σερβομακεδονικής Μάζας, της κατώτερης Ενότητας Κερδυλίων και της ανώτερης Ενότητας Βερτίσκου. Οι χαρτογραφικές μονάδες οι οποίες χαρτογραφήθηκαν, από την Ενότητα Κερδυλίων είναι οι αμφιβολίτες-κεροστιλβικοί γνεύσιοι, οι βιοτιτικοί γνεύσιοι και τα μάρμαρα. Χαρτογραφήθηκαν ακόμα διμαρμαρυγιακοί γνεύσιοι, οι τυπικοί της Ενότητας Βερτίσκου, ενώ ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της παρούσας χαρτογράφησης είναι ότι οι χαρτογραφικές μονάδες χαλαζιοαστριούχοι-μοσχοβιτικοί-βιοτιτικοί γνεύσιοι και γρανιτικοί γνεύσιοι-ανατηξίτες που χαρτογραφήθηκαν στο βόρειο κυρίως τμήμα του νησιού εντάσσονται σε μια νέα ανεξάρτητη ενότητα, την οποία ονομάσαμε Ενότητα Αμμουλιανής και η οποία εντάσσεται στη Σερβομακεδονική Μάζα. Οι σχέσεις που προσδιορίστηκαν ανάμεσα στις παραπάνω ενότητες από την χαρτογράφηση είναι τεκτονικές με την Ενότητα Αμμουλιανής να τοποθετείται μεταξύ της Κατώτερης Ενότητας Κερδυλίων και της Ανώτερης Ενότητας Βερτίσκου. Η Ενότητα Αμμουλιανής χαρακτηρίζεται από ανάτηξη και έντονη μυλωνιτίωση, που ερμηνεύεται εδώ να είναι το αποτέλεσμα μιας ισχυρής διάτμησης ανάμεσα στις Ενότητες Κερδυλίων και Βερτίσκου. Στις παραπάνω αναφερόμενες ενότητες της Σερβομακεδονικής Μάζας διεισδύουν όξινα πυριγενή σώματα που χαρτογραφούνται ως πλαγιοκλαστικοί-μικροκλινικοί γνεύσιοι εξαιτίας της φυλλώδους δομής που εμφανίζουν και η οποία συνδέεται με μια μέσου-χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση και παραμόρφωση αυτών. Ακόμη, στο ΝΑ τμήμα του νησιού χαρτογραφήθηκε ένας μεσόκοκκος-αδρόκοκκος γρανίτης που λιθοοψικά είναι παρόμοιος με τα γρανιτικά σώματα της Σιθωνίας και της Ουρανούπολης, η τοποθέτηση των οποίων μέσα στη Σερβομακεδονική Μάζα χρονολογείται στο Ηώκαινο. Τέλος, όσον αφορά την παραμόρφωση των γεωλογικών μονάδων αυτή περιλαμβάνει από τα παλαιότερα προς τα νεότερα τις ακόλουθες παραμορφωτικές δομές-επεισόδια: (α) Μια ισχυρή διάτμηση που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην Ενότητα Αμμουλιανής και συνδέεται με ανάτηξη και όπου λαμβάνει χώρα ισχυρή transposition, μυλωνιτίωση και ισοκλινής πτύχωση (F0 πτύχωση), (β) F1-πτύχωση ΑΒΑ-ΔΝΔ έως Α-Δ αξονικής διεύθυνσης που επηρεάζει όλες τις ενότητες της Σερβομακεδονικής Μάζας σχηματίζοντας σ’ αυτές μια S2 κύρια σχιστότητα. Η πτύχωση αυτή επηρεάζει και τον Πλαγιοκλαστικό-μικροκλινικό γνεύσιο σχηματίζοντας σ’ αυτόν την κύρια φύλλωση του, αλλά όχι τον γρανίτη στα ΝΑ του νησιού, (γ) F2-πτύχωση ΑΒΑ-ΔΝΔ αξονικής διεύθυνσης η οποία πτυχώνει την F1-πτύχωση και παράλληλα σ’ αυτήν διεισδύει ο γρανίτης Ουρανούπολης, (δ) F3-πτύχωση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια στολίδωση των χαρτογραφικών μονάδων με γωνιώδεις και kink μικροπτυχές και (ε) ημιθραυσιγενείς έως θραυσιγενείς δομές που προσδιορίζουν μια transpression-pure compression παραμόρφωση και σμίκρυνση του χώρου σε διεύθυνση B-N.

The present thesis deals with the geological mapping of the Ammouliani Island at scale 1:10.000 and the geological and structural analysis of the rocks of the island. In particular, it tries to find the geological relationship between the underlying Kerdylia Unit and the overlying Vertiskos Unit of the Serbomacedonian massif. The deeper map units in the island are amphibolites-hornblende gneisses, biotite gneisses and marbles that have been mapped to belong to the lower Kerdylia Unit. The Vertiskos Unit has been defined above the Kerdylia Unit by the mapping of two-mica gneisses, which is the typical lithology of the Vertiskos Unit. An important issue of this thesis is the definition of a new unit in the stratigraphy of the Serbomacedonian massif, hence named the Ammouliani Unit which includes quartz-feldspar-muscovite-biotite-gneisses and granitic gneiss-anatexites. These map units have been mapped mainly in the northern part of the island. The contacts between the Ammouliani Unit which is placed between the underlying Kerdylia Unit and the overlying Vertiskos Unit were indentified as tectonic ones. The Ammouliani Unit is characterized by anatexis and intense mylonitization; processes that have been herein interpreted to be the result of a strong shearing between the Kerdylia and Vertiskos Unit. The above mentioned units of the Serbomacedonian Massif were intruded by acid igneous bodies that now present as plagioclast-mikrocline-gneisses due to a medium-grade metamorphism that have been suffered. In addition, in the SE part of the island a medium- to coarse-grained granite is considered similar to the granitic bodies of Sithonia and Ouranoupoli, the emplacement of which within the Serbomacedonian Massif is dated to the Eocene time. Finally, concerning the deformation of the above units, the following deformation has been from the oldest to the youngest one: (a) A strong shearing is particularly evident in Ammouliani Unit and it is associated with partial anatexis, intense transposition and mylonitization as well as isoclinal folding (F0), (b) F1-folding with ENE-WSW to E-W axial trend that affects all the units of the Serbomacedonian Massif. It forms up to close folds and these folds affect also the plagioclast-microcline gneisses, but not the granitoid in the SE of the island, (c) F2-fold of ENE-WSW axial trend, which refold the F1-folds. The contacts of the granitoid body in the SE part of the island align parallel to the axial plane of the F2 fold and thus the F2 folding is pre- to syn-granitoid emplacement. (d) F3-folding, which in fact is a widespread kink-microfolding (e) semi-brittle to brittle structures that define a transpression-pure compression deformation and shortening in N-S.
Supervisor:Τρανός, Μάρκος Δ. επίκουρος καθηγητής
Keywords:Geology, Αμμουλιανή, Γεωλογία, Mapping, Χαρτογράφηση, Σερβομακεδονική Μάζα, AmmoulianiSerbomacedonian Massif
Related files:Fulltext: PDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Record created 2011-05-18, last modified 2015-04-30


Fulltext:
Download fulltext
PDF File
with license:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!