PhD Theses GRI-2017-19015

Title:Ο Ελληνισμός του Μονάχου κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα ως φορέας της γερμανικής γυμναστικής στο νεοελληνικό κράτος
Hellenism of Munich during the first half of the 19th century as a carrier of the German gymnastics in the new Greek State
Authors:Παπαδόπουλος Γεώργιος Ε.
Department: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Language:Greek
Publ. Date:2016
Abstract:Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχαν πολιτικές, πολιτισμικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ γερμανικών λαών και της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στα δύσκολα χρόνια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, στο πρόσωπο του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ οι Έλληνες βρήκαν τον πιο ένθερμο συμπαραστάτη. Με σύμβουλο έναν άλλο μεγάλο φιλέλληνα, τον καθηγητή Φρειδερίκο Θείρσιο, κάλεσε δεκάδες ορφανά και άπορα Ελληνόπουλα παρέχοντας σε αυτά εκπαίδευση και ορθόδοξη εκκλησία. Στο Μόναχο οι νεαροί Έλληνες φοίτησαν σε ιδρύματα που παρείχαν υψηλό επίπεδο σπουδών, ενώ αργότερα υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες στις εξελίξεις του αρτισύστατου ελληνικού κράτους. Εκεί στη βαυαρική πρωτεύουσα γνώρισαν και τη γερμανική γυμναστική υπό την καθοδήγηση του Hans Ferdinand Maßmann, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της γερμανικής γυμναστικής (Turnen). Μεταξύ των μαθητών του Maßmann ήταν και ο Γεώργιος Παγόντας, ο οποίος βρέθηκε στο Μόναχο κατόπιν σύστασης του «πατέρα» της γερμανικής γυμναστικής Ludwig Jahn. Η γυμναστική κίνηση (Turnbewegung) του Jahn ταυτίστηκε ιδεολογικά με τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, γι αυτό και πολλές προσωπικότητες της γερμανικής διανόησης στήριξαν τους επαναστατημένους Έλληνες, ενώ πολλοί ήρθαν στην Ελλάδα και πολέμησαν. Στο Γυμναστήριο του Μονάχου, με αυτούς τους εκπαιδευτές και μαθητές βρίσκονται οι ρίζες της γερμανικής γυμναστικής, που μεταλαμπαδεύτηκε και διαδόθηκε στο νεοελληνικό κράτος στις αρχές του 19ου αιώνα. Αρκετοί από αυτούς επηρέασαν άμεσα τα δρώμενα του ελληνικού κράτους από τη θέση του πρωθυπουργού, υπουργών, εκπαιδευτικών, στρατιωτικών και διαφόρων άλλων επιστημονικών κλάδων. Όλοι αυτοί, λιγότερο ή περισσότερο ήταν φορείς του γερμανικού γυμναστικού συστήματος, γι αυτό και επηρέασαν στην κατεύθυνση αυτή την ελληνική φυσική αγωγή, τον αθλητισμό και τη διοργάνωση των πρώτων αγώνων. Η παρούσα εργασία είναι μια ιστορική έρευνα επεξηγηματικού (ερμηνευτικού) τύπου. Σκοπός της ήταν να ερευνηθούν, να καταγραφούν και να αναδειχθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στο Μόναχο οι Έλληνες στο πρώτο μισό του 19ο αιώνα, οι οποίοι αργότερα υπήρξαν οι φορείς του γερμανικού γυμναστικού συστήματος στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

Since the Byzantine times there were political, cultural and commercial relations between the German nations and the Byzantine Empire. During the hard years of the Greek liberating struggle, the King Luis I of Bavaria was a passionate supporter to Greeks. King Louis and his advisor, the philhellene professor Friedrich Thiersch, invited a lot of orphans and destitute Greek children to Bavaria, in order to provide them education and an orthodox church. In Munich the young Greek students attended institutions that provided them a high level education and later on they became dynamic factors – leaders in their homeland Greece. In the Bavarian city of Munich they experienced the German gymnastics under the guidance of Hans Ferdinand Maßmann, who was one of the pioneers of the German Gymnastics (Turnen). George Pagontas was one of the students of Maßmann. He went to Munich after the recommendation of the “father” of the German gymnastics, Ludwig Jahn. Jahn’s gymnastic move was identified ideologically with the enslaved Greek nation, that is why a lot of celebrities supported the rebellious Greeks and fought with them. In the gyms of Munich with these teachers and students appeared the German gymnastic system, which was disseminated and spread abroad in the new Greek state in the beginning of the 19th century. Several of them directly affected the life of the Greek state from the position of the prime, ministers, teachers, army officers and various other scientific branches. All these, more or less, were carries of the German gymnastics movement therefore they influenced in this direction the Greek physical education, the athletics and the organization of the first games. The purpose of this study was to investigate, to identify and to show off the conditions under which the Greeks went to Munich in the first half of the 19th century and later on they became carriers of the German gymnastic system in the newly established Greek state.
Supervisor:Καϊμακάμης, Βασίλειος αν. καθ.
Subjects:Physical education and training, History, Physical education and training, History, Φυσική αγωγή και εκπαίδευση, Ιστορία, Φυσική αγωγή και άσκηση, Ιστορία, Έλληνες της Διασποράς
Keywords:Body exercise, disseminate, Μόναχο, Γεώργιος Παγόντας, Munich, Γερμανικό Γυμναστικό Σύστημα-Φορείς, German gymnastic system - carriers, Georgios Pagon, Σωμασκία - Μεταλαμπάδευση
Access Restrictions:Ισχύουν περιορισμοί στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.
Σύμφωνα με έγγραφο αίτημα του συγγραφέα, το πλήρες κείμενο της Διατριβής θα είναι διαθέσιμο στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή μετά από την 01/04/2020. Σε κάθε περίπτωση, ένα φυσικό αντίτυπο της Διατριβής βρίσκεται στον χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (και ενδεχομένως και στην βιβλιοθήκη του οικείου τμήματος που εξέδωσε τον τίτλο) και είναι διαθέσιμο για ανάγνωση.
Related files:
(RESTRICTED) Fulltext: PDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Record created 2017-04-06, last modified 2017-04-10


(RESTRICTED) Fulltext:
Download fulltext
PDF File
with license:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!