PhD Theses GRI-2017-19016

Title:Η Διάχυση Γνώσης και Καινοτομίας με τη χρήση των Πολύπλοκων Κοινωνικών Δικτύων
The Knowledge and Innovation Diffusion using Complex Social Networks Analysis
Authors:Moussa Bachar N.
Department: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Language:Greek
Publ. Date:2017
Abstract:Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της διάχυσης της γνώσης η οποία είναι ένα σύγχρονο ερευνητικό πεδίο μεγάλου ενδιαφέροντος, τόσο για τον οργανιμό όσο και για τον ακαδημαϊκό κόσμο. Στις μέρες μας, ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διαχειρίζονται τη διάχυση της γνώσης καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία τους. Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια να επιβεβαιώνει και να επεκτείνει την υπάρχουσα θεωρία στη διάχυση γνώσης. Μέσα από τη σύνθεση των προηγούμενων θεωρητικών και εμπειρικών δεδομένων δημιουργήσαμε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που εξετάζει την επίδραση μιας από τις πιο σημαντικές διαδικασίες της διάχυσης της γνώσης, την ανταλλαγή γνώσεων, στη διεθνή εξαγωγική δραστηριότητα. Έγινε προσπάθεια να καθορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους η ανταλλαγή γνώσεων εφαρμόζεται από τους διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς, τόσο εσωτερικά όσο και με τους διανομείς / συμμετέχοντες στο εξωτερικό. Αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο ελέγχθηκε, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφοριών και Έρευνας (CORDIS). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση της Ανάλυσης Πολύπλοκων Κοινωνικών Δικτύων (SNA). Οι τρεις στόχοι αυτής της διατριβής απευθύνονται στο: 1. Να βάλει σε περαιτέρω έλεγχο την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την έρευνα της ΕΕ, χρησιμοποιώντας ανάλυση των κοινωνικών δικτύων για τα δεδομένα της βιοτεχνολογίας του 6ου ΠΠ που εξάγονται από τη βάση δεδομένων CORDIS. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η δομή του δικτύου βιοτεχνολογίας γνώσης δεν έχει κατασκευαστεί αποτελεσματικά και δημιουργεί εμπόδια στον τρόπο επικοινωνίας εξαιτίας σημασιολογικών και επικοινωνιακών θορύβων μεταξύ των συμμετεχόντων και των γειτονιών. Τα σημασιολογικά εμπόδια θα μπορούσε να μειωθούν με τη χρήση μέσων πολιτικής και αν η ΕΕ παρέχει κίνητρα για τη συμμετοχή σε περισσότερες συμμαχίες. 2. Να δείχνει πως η καινοτόμος ικανότητα ενός οργανισμού δεν μπορεί να μελετηθεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικές σχέσεις που αυτός διατηρεί. Οι οργανισμοί μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να επωφεληθούν από τις νέες γνώσεις που αναπτύχθηκαν από τρίτους. Η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση είναι μια αποτελεσματική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διατριβή μας αναλύει τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της βιοτεχνολογίας. 3. Να περιγράφει πώς το διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει αυξηθεί και αναμφίβολα η διεθνής ευρεσιτεχνία έχει παίξει τον πιο ουσιαστικό και διαρκή ρόλο μέχρι σήμερα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Παρατηρούμε ότι οι χώρες εξαρτώνται όλο και περισσότερο οικονομικά η μια από την άλλη, καθώς και οι δύο οργανισμοί και οι ίδιες οι χώρες συντελούν ανταγωνιστικές και συνεργατικές σχέσεις. Η διατριβή αυτή χρησιμοποιεί το δείγμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από το 1995-2010. Τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων προήλθαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Επιλέξαμε τέσσερα αντιπροσωπευτικά χρόνια, διότι θα θέλαμε να συγκρίνουμε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τη μετάγγιση γνώσεων μεταξύ των χωρών αυτών σε όλα αυτά τα χρόνια. Εν τέλει, το δίκτυο αποτελείται από 192 κόμβους (χώρες). Ο αριθμός των ακμών μεταξύ των χωρών εξελίσσεται από 1704 του 1995 σε 2083 κατά το έτος 2009. Η αναλογία ανάπτυξης του 15% περιγράφει πως το δίκτυο γίνεται πιο πολύπλοκο και πυκνότερο με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή η πολυπλοκότητα προέρχεται από τη αύξηση του εμπορίου καθώς και από την αλληλεξάρτηση η οποία εξαρτάται από την εργασία και το κεφάλαιο και τα οφέλη που επιτυγχάνονται από το μερίδιό των άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι χώρες που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μπορούν να επωφεληθούν από διαφορετικές πηγές και μορφές της διεθνούς διάχυσης τεχνολογίας, και ότι οι οικονομικές πολιτικές διαδραματίζουν θαυμάσιο ρόλο στον προσδιορισμό τόσο του ύψους και όσο της μορφής της διάχυσης ξένης τεχνολογίας. Το περιβάλλον της βιοτεχνολογίας είναι ένα σχετικά αβέβαιο και ασταθές και αυτό οδηγεί τους οργανισμούς να λειτουργούν σε μια πιο επίσημη μορφή και να στοχεύουν σε πιο συγκεκριμένο τρόπο ως μια προσπάθεια να ελέγχουν το περιβάλλον τους. Οι πηγές της καινοτομίας δεν κατοικούν αποκλειστικά και μόνο στο εσωτερικό των οργανισμών, αλλά αντ 'αυτού βρίσκονται συχνά εκτός των οργανισμών και κυρίως στις ιδιαιτερότητες μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών εργαστηρίων, προμηθευτών και πελοτών.

Knowledge diffusion is a contemporary research area of great interest, both to the business and the academic world. Nowadays, the way in which various financial organizations manage knowledge diffusion determines their success or failure. The present study constitutes an effort to confirm and extend the existing theory on Knowledge Diffusion. Through the synthesis of previous theoretical and empirical data we created a Conceptual framework which examines the effect of one of the most important processes of knowledge Diffusion, Knowledge Sharing, in the international export business. An attempt was made to define the ways in which knowledge sharing is applied by the different private or public organizations, both internally as well as with their distributors / participants abroad. This Conceptual framework was checked, using a data from Community Research and Development Information Service (CORDIS). The data were analyzed by using Complex Social Network Analysis (SNA), was used to identify the factors of SNA. The three aims of this study are targeted to: 1. Put into further scrutiny the effectiveness of the EU research policy using social network analysis on biotechnology data of FP6 extracted from the CORDIS database. Our findings indicate that the structure of the biotechnology knowledge network has not been efficiently “constructed” creating in that way communication barriers (semantic and communication noise) between agents and between neighborhoods. The semantic barriers could be decreased if, using policy instruments, the EU provides incentives for participation in more alliances. The FP6-BioNet is very sparse consisting of neighborhoods that are relatively less connected. The small world indicator is statistically equal to one, an indication that the small world effect is not so evident. The estimated global efficiency of the FP6-BioNet indicates that the communication efficiency of the network is low. The communication noise could be reduced by intervening into the network and through policy instruments decrease the communication paths. 2. Show how the innovative capability of an organization cannot be studied without considering the external relationships that this maintains. Organizations can learn from one another and benefit from new knowledge developed by other. The ability to access this knowledge is an effective source of competitive advantage. Our study analyzes the relationships between organizations in the biotechnology sector. Using network analysis on biotechnology data of FP6 from CORDIS, we understand the impact of network position on innovation, its speed, access to complementary knowledge, number of R&D projects, and strategic direction. After examining the pattern of network interactions between organizations we show that being located in a central position leads to innovation and access to knowledge advantages. 3. Describe how international patent has increased and undoubtedly the international patent body has played the most substantive and sustained role to date is the European Patent Office (EPO). We observe that countries have become increasingly dependent economically on each other, as both enterprises and the countries themselves form competitive and cooperative relationships. This paper uses the sample of patents of 1995-2010. Data were from WIPO (World Intellectual Property Organization) statistics database. We construct quadratic with the 192 countries as rows and columns. Each element of this matrix denotes the number of patents applications for the country of origin (row) to the destination county (column). This matrix is the adjacency matrix constructed of our weighted and directed network for the years 1995, 2000, 2005 and 2009. We select these representative four years because we would like to compare the evolution of the activities of patent and knowledge transfusion between these countries in over these years. This weighted and directed network consists of 192 nodes (the countries). The number of edges evolves from 1704 in the year 1995 to 2083 in the year 2009. This growth ratio of 15% describes how our network becomes more complex and denser with the passage of time. This complexity derived from exponentially grown trade interdependence that depends on labor and capital and the benefits achieves from its share of foreign direct investment. Our results suggest that countries at different development stages benefit from different sources and different forms of international technology spillovers, and that economic policies play a significant role in determining both the amount and form of foreign technology spillovers. Biotechnology environment is a relatively uncertain and unstable and this leads organizations to do things in a more formal and goal specific fashion as an attempt to control their environment. Sources of innovation do not reside solely inside firms but instead are often found outside the organization in the intricacies between firms, universities, research laboratories, suppliers, and customers.
Supervisor:Βαρσακέλης, Νικόλαος αν. καθ.
Subjects:Diffusion of innovations, Biotechnology, Patents, Social networks, Mathematical models, Social networks, Computer simulation, Διάχυση καινοτομιών, Βιοτεχνολογία, Κοινωνικά δίκτυα, Μαθηματικά μοντέλα, Κοινωνικά δίκτυα, Προσομοίωση υπολογιστή
Keywords:International Patenting, Ε & Α Συνεργασία ή Σύμπραξη, Μετάδοση Γνώσης, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Social Network Analysis, Βιοτεχνολογία, Διεθνής Ευρεσιτεχνία, R&D Collaboration, Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας, European Research Policy, Knowledge Transfer, Biotechnology, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαισίου Στήριξης (FP6), European Framework Programmes (FP6)
Related files:Fulltext: PDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Record created 2017-04-06, last modified 2017-04-21


Fulltext:
Download fulltext
PDF File
with license:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!