PostGraduate Theses GRI-2017-19152

Title:Το πρόβλημα του Πολέμου. Ηθική και κοινωνική προσέγγιση
The problem of War. Ethics’ and social’s approach
Authors:Βούλτσιος Λουκάς Γεωργίου
Department: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας
Language:Greek
Publ. Date:2017
Abstract:Η προσπάθεια προσέγγισης και μελέτης του πολέμου είναι πολυδιάστατη. Η κατανόηση του πολέμου ως σύνθετου και πολυδιάστατου φαινομένου απαιτεί συνολική προσέγγιση. O πόλεμος δημιουργεί τίτλους ειδήσεων και ιστορικά βιβλία, διαμορφώνει το διεθνές σύστημα, προκαλεί κοινωνικές αλλαγές και εμπνέει λογοτέχνες, καλλιτέχνες και μουσικούς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ζήσει ειρηνικά με αγάπη και αξιοπρέπεια. Ο πόλεμος είναι μια δοκιμασία του ανθρώπου, είναι η κατεξοχήν έκφραση μίσους, και επομένως μια ακραία μορφή αλλοτρίωσης του ανθρώπου από το Θεό. Αυτό σημαίνει αλλοτρίωση από την αγάπη και την ειρήνη. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο αφανίζεται και γίνεται αντιληπτός ως κομμάτι μάζας. Καθημερινά δοκιμάζονται οι σχέσεις του σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα, καθώς παράλληλα εξουθενώνει την ιδιαιτερότητά του, με αποτέλεσμα να κάνει τραγική τη ζωή του. Ο άνθρωπος ως πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει σχέσεις, να βρίσκεται απέναντι σε κάποιον ή σε κάτι, να έχει όψη και κοινωνία με κάποιον ή με κάτι. Η ανθρώπινη διάσταση είναι κεντρική στην υπόθεση του πολέμου, επειδή ο πόλεμος είναι μια σύγκρουση μεταξύ αντιτιθέμενων ανθρωπίνων θελήσεων. Ο πόλεμος διαμορφώνεται από την ανθρώπινη φύση, υπόκειται στις πολυπλοκότητες, τις ασυνέπειες και την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Επειδή ο πόλεμος είναι μια πράξη ακραίας βίας η οποία βασίζεται σε συγκρούσεις και διαφωνίες, επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τα ανθρώπινα συναισθήματα. Η ιερότητα του ανθρώπου αποτελεί προϋπόθεση για το σεβασμό της ζωής του. Ο άνθρωπος έχοντας έμφυτο το σεβασμό για τη ζωή την προστατεύει και την υπερασπίζεται. Αντίθετα όμως η προσβολή και η καταστροφή της ζωής οδηγούν στην αλλοτρίωση και την διαστροφή του ανθρώπου. Έτσι ο άνθρωπος εκπίπτει και προσβάλει και καταστρέφει τη ζωή. Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς τον πόλεμο. Η αντίθεση αυτή γίνεται αντιληπτή με τη ρητή απαγόρευση της συμμετοχής των κληρικών της χριστιανικής Εκκλησίας στον πόλεμο. Από τη μια πλευρά η Εκκλησία καταδίκασε τον πόλεμο και κάθε μορφή βίας, αλλά από την άλλη κράτησε μια ποιμαντική στάση γι’ αυτούς οι οποίοι μετέχουν στους πολέμους για το κοινό καλό

The attempt to approach and study of war is multifaceted. The understanding of war as a complex and multidimensional phenomenon requires a comprehensive approach. Α war creates headlines and history books, shaping the international system, causes social change and inspire writers, artists and musicians. People were created to live in peace with love and dignity. War is a human assay, is predominantly speech expression, and hence an extreme form of human alienation from God. This means alienation from love and peace. Man as a person perish and is perceived as a mass piece. Daily tested relations in all fields and levels, while exhausting its individuality, thus making his tragic life. Man as a person is able to develop relationships, be against someone or something, faces and communion with someone or something. The human dimension is central to the case of war, because war is a conflict between opposing human wills. The war shaped by human nature, subject to the complexities, inconsistencies and uncertainty that characterize human behavior. Because war is an act of extreme violence that is based on conflict and controversy, and formed influenced by human emotions. The human holiness is a condition for the respect of life. The man having innate respect for life to protect and defend. But unlike the attack and destruction of life leads to alienation and perversity of man. So the man deductible and affects and destroys life. Our Fathers of the Church have expressed their opposition to the war. This contrast is perceived with the express prohibition of the participation of the clergy of the Christian Church in the war. On the one hand, the Church condemned war and all forms of violence, but the other held a pastoral attitude for those who participate in the wars for the common good
Supervisor:Καλλιακμάνης, Βασίλειος, καθ.
Keywords:Ειρήνη-Κοινό Καλό, War-Ethics, Human-Church, Peace-Common Good, Πόλεμος-ΗΘική, Άνθρωπος-Εκκλησία
Related files:Fulltext: PDF File with license Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Record created 2017-04-19, last modified 2017-04-24


Fulltext:
Download fulltext
PDF File
with license:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!