Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2011-6829

Τίτλος:Time Evolving Social Networks' Overview
Επισκόπηση εξελισσόμενων στο χρόνο κοινωνικών δικτύων
Συγγραφείς:Στάχτιαρη Εμμανουέλα Ιωάννη
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2011
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική στοχεύει σε δύο θέματα: αφενός πραγματεύεται την ανάπτυξη μιας τεχνικής για την παρακολούθηση και τον χαρακτηρισμό αλλαγών σε μεγάλα κοινωνικά δίκτυα με τεχνικές γράφου, αφετέρου προτείνει ένα πλαίσιο παρουσίασης αυτής της πληροφορίας με τρόπο που αναδεικνύει την ύπαρξη ομάδων, ως "θεματικές". Η τεχνική παρακολούθησης της εξέλιξης συνίσταται στην εύρεση κρίσιμων γεγονότων που σχετίζονται με τις ομάδες και τη συμπεριφορά των κόμβων. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κατάλληλους στατιστικούς "δείκτες" για να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα από τα γεγονότα σχετικά με το ρόλο των κόμβων και των ομάδων στο κοινωνικό δίκτυο. Η παρουσίαση των θεματικών του δικτύου, γίνεται με την οπτικοποίηση του γράφου που σχηματίζουν οι πιο χαρακτηριστικοί κόμβοι των ομάδων. Για την οπτική ανάδειξη των ομάδων, υλοποιήσαμε έναν αλγόριθμο που επεκτείνει force-directed τεχνικές και ενσωματώνει ένα μέτρο ομοιότητας των κόμβων, που βασίζεται στις ομάδες που ανήκουν.

This master's thesis has a two-fold target. In the first part, it examines a method for tracking and characterizing evolution in big social networks with graph techniques. In the second part, it suggests a framework for the presentation of such evolutionary information, in a way that it would highlight the community structure. The method of tracking the evolutionary behavior of the network consists of the detection of critical events, which are related to the behavior of communities and vertices. In the process, we use appropriate statistical indices to make inferences from the events concerning the role of communities and vertices. In order to visualize representative objects and objects that are descriptors of each topic of interest, we implement a method, which generates a graph built on the most representative objects of the communities, or “worlds”. In the frame of visualization, we propose a graph drawing algorithm, which extends existing force-directed techniques and incorporates a measure of similarity between vertices based on their community membership.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Οπτικοποίηση γράφου, Social Networks, Κοινωνικά δίκτυα, Evolving Networks, Graph Visualization, Εξελισσόμενα δίκτυα
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2011-05-12, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!