Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2013-10584

Τίτλος:Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής ενοποίησης πηγών web 2.0 για ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου
Design and implementation of a cultural content mashup
Συγγραφείς:Βάραγκας Ιωάννης Γεωργίου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Η επιστήμη της πληροφορικής και το σύνολο των νέων τεχνολογιών που προέκυψαν από αυτήν αποτελούν, όπως όλα δείχνουν, ένα πολύ σημαντικό όπλο στην φαρέτρα της σύγχρονης ανθρωπότητας, το οποίο θα πρέπει εκτός των άλλων να χρησιμοποιηθεί και προς την κατεύθυνση της διατήρησης και ανάδειξης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασική προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και θα συμβάλλει στην διαμόρφωση σφαιρικά επιμορφωμένων και ενημερωμένων πολιτών. Σε αυτήν την προσπάθεια απαραίτητη κρίνεται εκτός των άλλων και η ενσωμάτωση της συσσωρευμένης γνώσης του παρελθόντος. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια υλοποίησης μιας σύγκλισης πληροφοριών (mashup), προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία. Η εν λόγω υπηρεσία είναι πιο συγκεκριμένα μία ιστοθέση στην οποία παρουσιάζεται μεγάλο μέρος των εκθεμάτων του μουσείου του Λούβρου με τη χρήση ενός δυναμικού και ταυτόχρονα διαδραστικού περιβάλλοντος. Τα εκθέματα τα οποία παρουσιάζονται στην ιστοθέση αυτή προέρχονται από την μόνιμη συλλογή του μουσείου, καθώς οι προσωρινές εκθέσεις είναι αρκετά δύσκολο να καταγράφουν. Η υπηρεσία που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε προωθεί σε πρώτη φάση την επαφή του ευρύτερου κοινού με το μουσείο του Λούβρου μέσω μιας ψηφιακής έκδοσης αυτού, ωστόσο, απώτερος σκοπός της είναι η συνεισφορά στην διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο μέλλον ελπίζουμε το έργο αυτό να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την υλοποίηση παρόμοιων εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου. Το όνομα που δόθηκε σε αυτήν την εφαρμογή είναι “Our Louvre” και επιλέχθηκε διότι το περιεχόμενο της είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς των χρηστών του διαδικτύου. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου χρησιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογιών, καθώς τα δεδομένα που συλλέγονται προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές και η ανανέωση αυτών γίνεται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η τροφοδότηση της ιστοθέσης με δεδομένα πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τριών διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), οι οποίες ονομαστικά είναι το Google Maps, η DBpedia και το Flickr. Μέσω αυτών των τριών διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών επιτύχαμε την πρόσβαση σε έναν μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικών με τα εκθέματα που διαθέτει το μουσείο, ενώ με την δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος δώσαμε την δυνατότητα στο χρήστη να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.

Computer science, as well as, the majority of the upcoming contemporary technologies that has arisen from it is considered to be of great importance for the modern humanity. One of the most interesting applications all these new technologies could have is their exploitation in the direction of conservation and prominence of the global cultural heritage. This could be accomplished on condition that this kind of technology is used to strengthen the democratic values and contribute to the formation of knowledgeable and conscious citizens. It is crucial that all the knowledge that humanity has acquired so far be integrated in this effort. This paper comprises an attempt of creating a convergence of information (mashup) in order to form a new service. The latter is specifically a website which presents a large number of the exhibits of the Louvre museum by using both a dynamic and an interactive environment. All the exhibits that are presented on this website are part of the museum’s permanent collection, as there is difficulty in recording other temporary exhibitions the museum hosts. The service’s initial aim is to promote the contact between the general public and the museum’s exhibitions through a digital version. However, our ultimate goal is to contribute to the preservation and promotion of cultural heritage worldwide. We hope that this project would inspire the development of similar applications with cultural content in the future. The name that was given to this application is “Our Louvre” and was chosen on the grounds that its content is a result of the Internet users’ contribution. A wide variety of technologies contributed to the development of this project, including data collected from three different sources and its renewal via automated processes. Website’s data were collected with the aid of three API, which are Google Maps, DBpedia and Flickr nominally. Through these three applications programming interfaces access to a significant volume of data relevant to the exhibits available in the museum was gained, while a congenial environment created enables users to access all information collected.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά
Λέξεις Κλειδιά:louvre, πολιτιστικό περιεχόμενο, mashup, εφαρμογές ενοποιημένων πηγών πληροφορίας, cultural content, digital museum, ψηφιακό μουσείο, ourlouvre
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2013-04-25, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!