Πτυχιακές Εργασίες GRI-2013-11064

Τίτλος:Περιβάλλον Οπτικοποίησης Εξελισσόμενων Κοινοτήτων Χρηστών στον Κοινωνικό Ιστό.
Συγγραφείς:Παρασκευάς Ελευθέριος.
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:117 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή ενός περιβάλλοντος οπτικοποίησης εποπτικών, νοηματικών και στατιστικών αποτελεσμάτων από θεματικές κοινότητες χρηστών, οι οποίες έχουν ανακαλυφθεί στο κοινωνικό δίκτυο “Twitter”, που θα έχουν ως στόχο τη βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της δημιουργίας τους καθώς και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη φύση και τη δομή των κοινοτήτων αυτών. Η εργασία δουλεύει συμπληρωματικά –αλλά όχι δεσμευτικά– με το σύστημα ανακάλυψης εξελισσόμενων κοινοτήτων στο Twitter [1] και παράγει αυτόματα στατιστικές και γραφικές αναπαραστάσεις χρήσιμων μεγεθών. Το περιβάλλον είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί και για τη μελέτη άλλων κοινωνικών δικτύων (πχ Facebook, Google+ κλπ), ενώ ειδική μνεία έχει γίνει και για την παρουσίαση αποτελεσμάτων από άτομα που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο προαναφερθέν εργαλείο. Για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας στα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το εργαλείο κατασκευάστηκε ως ένα web interface το οποίο είναι χτισμένο επάνω στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού, με σεβασμό στα standards τα οποία έχουν θεσπιστεί απ’ την παγκόσμια κοινότητα. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως HTML5 [i], JavaScript [ii], PHP [iii] και CSS [iv], ενώ το backend του εργαλείου, το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το project που αναφέρθηκε πριν, είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Για την κατασκευή των οπτικών αναπαραστάσεων και των γραφημάτων, χρησιμοποιήθηκαν 3 βασικά εργαλεία , τα οποία παρέχονται δωρεάν στο Διαδίκτυο: 1. D3.js [v], για την κατασκευή του δέντρου εξέλιξης των κοινοτήτων, των taclouds και μερικών ακόμα γραφικών παραστάσεων, 2. Sigma.js [vi], για την κατασκευή των κοινωνικών γράφων κάθε κοινότητας, 3. Google Charts [vii], για την κατασκευή των υπολοίπων γραφικών παραστάσεων, 4. για τη “σύνδεση” backend σε Java και frontend, χρησιμοποιήθηκε το ανοιχτό πρότυπο “GEXF” [viii] για δεδομένα γράφων και το ανοιχτό πρότυπο JSON [ix], για αποθήκευση γενικών δεδομένων. Η εργασία επικεντρώνεται επάνω σε 5 βασικές αναπαραστάσεις, με εξαίρεση τις γενικές γραφικές παραστάσεις: 1. Εξέλιξη των νοηματικών κοινοτήτων χρηστών στο χρόνο ως δενδροειδής αναπαράσταση, 2. Κοινωνικός γράφος μιας εκάστοτε κοινότητας, με έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών που την απαρτίζουν και των σχέσεων που τους συνδέουν (tweet, retweet και reply), 3. Tagclouds των δημοφιλέστερων όρων που συζητήθηκαν σε μια κοινότητα για τη δεδομένη χρονική στιγμή της «ζωής» της (hashtags και κοινοί όροι), 4. EventWheel ενός γεγονότος που ορίζει ο χρήστης για συγκεκριμένο χρονικό εύρος και δείχνει σε μια συμπαγή αναπαράσταση διάφορα στατιστικά μεγέθη, συναρτήσει του χρόνου. Συμπληρωματικά με όλα τα παραπάνω, υλοποιήθηκε και ένα σύνολο άλλων δευτερευουσών ενεργειών, το οποίο συμπληρώνει τη λειτουργία του εργαλείου.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά.
Λέξεις Κλειδιά:World Wide Web, Data visualization, Παγκόσμιος Ιστός, Οπτικοποίηση δεδομένων, Evolving communities, Εξελισσόμενες κοινότητες


 Δημιουργία εγγραφής 2013-07-15, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30