Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2014-12129

Τίτλος:Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων μιας “έξυπνης πόλης”
Social networks data analysis techniques for a Smart City
Συγγραφείς:Μπάρος Χρήστος Φίλιππου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Διατρέχουμε το μεταίχμιο μιας νέας εποχής για τις υφιστάμενες αστικές υποδομές των πόλεων οι οποίες τείνουν να γίνουν μεγαλουπόλεις. Στο δυναμικό περιβάλλον των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και οικονομικών αλλαγών, οι πόλεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την πρόκληση του άμεσου και βέλτιστου συνδυασμού της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, έτσι ώστε να καταστούν ευφυείς. Η ευφυΐα μιας πόλης εξαρτάται από την ικανότητα του πληθυσμού της, από την κοινωνική συνεργασία και από το σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν μια πόλη μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση ποιότητας διαβίωσης των πολιτών, εάν αναπτύξει έξυπνες υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και αν αξιοποιήσει τον ανθρώπινο πληθυσμό της. Ένα όμως από τα βασικά χαρακτηριστικά μιας έξυπνης πόλης είναι να “ακούει” όσα συμβαίνουν στη πόλη και στη συνέχεια να ενημερώνει τους πολίτες για να παίρνουν σωστές αποφάσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα τους. Και επειδή η μονομερής λήψη δεδομένων είτε από αισθητήρες είτε από κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποδειχτεί ανεπαρκής, αναποτελεσματική, ανεπίκαιρη και τελικώς ανώφελη η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια πρόταση που αναλύει τη σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής που συνδυάζει την ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα και την ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες πόλης. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να εξασφαλίσει ένα επιπλέον επίπεδο ελέγχου της εγκυρότητας των δεδομένων και μια πληρέστερη εικόνα της πόλης, σε σχέση με αυτή που θα είχαμε από τα δεδομένα μιας μόνο πηγής. Τέλος, επιδιώκει την προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δεδομένων από τις τοπικές αρχές, καθώς και από άλλες εφαρμογές της έξυπνης πόλης, μέσα στα πλαίσια της συνεργατικότητας των λειτουργιών για τη βέλτιστη αποδοτικότητα της έξυπνης πόλης.

We are in the verge of a new era for the existing urban infrastructure of cities which tend to become cities. In the dynamic environment of rapid technological and economic change, cities are faced with the challenge of direct and optimal combination of enhancing the competitiveness of their economies to sustainable urban development, in order to become intelligent. The intelligence of a city depends on the abilities of its population, the social cooperation and the digital communication system. But one of the key features of a smart city is to “listen” to what is happening in town and then inform citizens to make decisions that will facilitate their daily lives. And because unilateral or receive data from sensors or from social networks may prove insufficient , inefficient , outdated and ultimately futile, this paper presents a proposal that analyzes the design and implementation of an application that combines data analysis of social networks and data analysis from sensors town. Thereby attempting to ensure an extra layer of checking the validity of data and a more complete picture of the city in relation to that we would have the data from a single source . Finally, pursues accessibility of the results of data analysis from local authorities and from other applications of smart city within the collaborative functions for optimal efficiency of smart city.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Linked Data, SEN2SOC, Smart City, Internet of Things (IoT), Future Internet, Έξυπνη πόλη, Ιντερνέτ των πραγμάτων, Συνδεδεμένα δεδομένα
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2014-05-02, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!