Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2014-12804

Τίτλος:EmoTube: Ένα Ενοποιημένο Περιβάλλον Συναισθηματικής Ανάλυσης για Περιεχόμενο Κοινωνικού Ιστού
EmoTube: A Sentiment Analysis Integrated Environment for Social Web Content
Συγγραφείς:Πολύμερου Ευαγγελία Κυριάκου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2013
Περίληψη:Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα mashups αποτελούν ένα προσοδοφόρο πεδίο για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. Έχοντας ως σημείο αναφοράς τη διαλειτουργικότητα και τη δυναμικότητα του περιεχομένου – όροι που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Web 2.0 – τα mashups συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων, συμβατές τεχνολογίες και web υπηρεσίες. Οι ενοποιημένες πλατφόρμες εκδηλώνονται με τη συμβολή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τεχνολογικών εργαλείων και έξυπνων μεθόδων επεξεργασίας, διαμοίρασης και διαδικτυακής παρουσίασης των πληροφοριών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη της «EmoTube» mashup πλατφόρμας σύμφωνα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις των mashups, της Συναισθηματικής Ανάλυσης, τα Web 2.0 πρότυπα και τις mashup τεχνολογικές προδιαγραφές σύγκλισης πηγών γνώσης που απαιτούνται. Παρουσιάζεται ένα ενοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον τοποκεντρικής αποτύπωσης των συναισθημάτων των χρηστών του YouTube που εκφράζουν στα σχόλιά τους. Η υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει με δυναμικό τρόπο εξατομικευμένες πληροφορίες σε εξειδικευμένους χρήστες προσφέροντάς τους άμεση και γρήγορη ενημέρωση μέσα από τη συναισθηματική καταγραφή του πολυμεσικού περιεχομένου του Κοινωνικού Ιστού.

Services offered by mashups comprise a prosperous field for research, development, and innovation. Interoperability and dynamic display of the content being the starting point – terms under the umbrella of Web 2.0 – by means of which mashups combine disparate types of data, compatible technologies, and web services. Integrated platforms occur with the contribution of new business models, technological tools, and smart processing, sharing, and online presenting information techniques. The purpose of this thesis is to develop the «EmoTube» mashup platform according to the theoretical background of mashups, Sentiment Analysis, Web 2.0 standards, and mashup technological specifications for the convergence of required knowledge resources. It is presented an integrated web environment which captures locally the emotions of YouTube users expressed in their comments. The main goal of the implementation of the web application is to present dynamically personalized information to specialized users by providing them prompt and rapid information through the sentiment recording of Social Web multimedia content.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Mashups, Sentiment Analysis, Συναισθηματική Ανάλυση, Κοινωνικός Ιστός, Social Web
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2014-09-02, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!