Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2014-13416

Τίτλος:Μελέτη και πρόταση βελτιστοποίησης διαφημιστικών ενεργειών σε κοινωνικά ιστολόγια : Η περίπτωση Google AdSense σε blogs
Study and optimization proposal of advertising activities on social blogs: The case of Google AdSense on blogs
Συγγραφείς:Καραχάλιος Σωτήριος Γεωργίου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2014
Περίληψη:Η εμφάνιση του Web 2.0 άλλαξε σημαντικά την δομή του παγκόσμιου ιστού. Στην εποχή του Web 1.0, ο παγκόσμιος ιστός απαρτιζόταν μόνο από ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει το κοινωνικό στοιχείο. Αντίθετα, με την έλευση του Web 2.0, το κοινωνικό αυτό στοιχείο έχει εδραιωθεί πλέον, καθώς μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ιστού αποτελείται από κοινωνικές εφαρμογές, όπως τα ιστολόγια, τα κοινωνικά δίκτυα, τα wikis κτλ. Η νέα γενιά του παγκόσμιου ιστού, εκτός από την εξάπλωση των νέων κοινωνικών εφαρμογών, έφερε και την εξάπλωση των διαφημιστικών υπηρεσιών. Σε αυτό βοήθησε, εκτός των άλλων, και η ραγδαία αύξηση του αριθμού των ιστολογίων, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους διαφημιστές να έχουν περισσότερες επιλογές διαφήμισης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η εξάπλωση της διαδικτυακής διαφήμισης είναι τόσο μεγάλη που μέσα στο 2015 εκτιμάται ότι θα φτάσει το 25% της συνολικής διαφημιστικής αγοράς. Μία από τις δημοφιλέστερες διαφημιστικές υπηρεσίες είναι και το Google AdSense, το οποίο είναι μέρος του Google Display Network. Την παρούσα χρονική περίοδο καλύπτει περίπου το 80% των συνολικών χρηστών του διαδικτύου και αποφέρει έσοδα αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σκοπός λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσπαθήσει να δώσει κατευθύνσεις για τις διαφημιστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν στα κοινωνικά ιστολόγια, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των διαφημίσεων που προβάλλονται σε αυτά. Αρκετοί ερευνητές, μέσα σε αυτούς και η ίδια η Google, έχουν ασχοληθεί με το φλέγον θέμα της απόδοσης της διαδικτυακής διαφήμισης και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, η μελέτη απόδοσης της διαδικτυακής διαφήμισης μπορεί να χωριστεί σε 4 κατηγορίες. Αυτές είναι η απόδοση της διαδικτυακής διαφήμισης βάσει της τοποθέτησης, του μεγέθους, της αντίθεσης και του περιεχομένου της. Σύμφωνα λοιπόν με τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διενεργήθηκαν 5 πειράματα βασισμένα στις 4 κατηγορίες μελέτης απόδοσης διαδικτυακής διαφήμισης που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα αποτελέσματά τους μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις σχετικά με τους παράγοντες που βελτιστοποιούν το CTR (click through rate) των διαφημίσεων.

The emergence of Web 2.0 has significantly changed the structure of the Web. In the era of Web 1.0, the Web consisted only of websites, without the social component. Instead, with the advent of Web 2.0, the social dimension of the Web has been established on the grounds that a great part of the worldwide web consists of social applications such as blogs, social networks, wikis, etc. The new generation of the Web, apart from the spread of new social applications, has also brought a wide spread of advertising services. The result of this being, among other things, the rapidly increasing number of blogs, as well as the provision of an opportunity for advertisers to have more options for advertising their products and services. The growth of internet advertising is so great that in 2015 it is estimated that it will reach 25% of the total advertising market. One of the popular services for online advertising is Google AdSense, which is part of the Google Display Network. During the period in which this thesis was written, Google AdSense covered about 80% of total internet users and generated revenues of several billion dollars. Therefore, the aim of this thesis is to try to give guidelines for advertising activities to be executed in social blogs so as to optimize the performance of ads running on them. Several researchers, Google within them, have dealt with the hot topic of the performance of online advertising and the factors affecting it. Based on existing bibliography, the study of performance of online advertising can be divided into 4 categories. These are performance based on online advertising placement, size, contrast and content. So according to the purposes of this thesis, five experiments were conducted based on the four categories of performance of online advertising, which are mentioned above, and their results can give guidance on the factors that optimize the CTR (click through rate) of the advertisements.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Ιστολόγια, Google AdSense, Blogs, CTR
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2014-11-20, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!