Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2015-14032

Τίτλος:Μελέτη Στόχευσης Χρήσης και Ανάλυση Οικονομικής Δραστηριότητας στο Δίκτυο Συναλλαγών του Bitcoin
Analysis of Usage Motives and Economic Activity in the Bitcoin Transaction Network
Συγγραφείς:Μπακαβός Αστέριος Μιλτιάδη
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2014
Περίληψη:Ο κλονισμός της αξιοπιστίας των κυρίαρχων οικονομικών οργανισμών οδήγησε στη γέννηση ενός παγκόσμιου ψηφιακού νομίσματος το οποίο δεν εξαρτάται από κάποια έμπιστη τρίτη αρχή για την διεκπεραίωση των συναλλαγών. Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα το οποίο βασίζεται σε ένα ανοιχτού κώδικα peer-to-peer δίκτυο. Ενώ η κατοχή των νομισμάτων είναι ως ένα βαθμό ανώνυμη, η διακίνησή τους είναι δημόσια προσβάσιμη. Αξιοποιώντας το ιστορικό συναλλαγών του Bitcoin, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την ανάλυση της δραστηριότητας των σημαντικότερων κοινοτήτων του οικοσυστήματος του Bitcoin. Ο όρος κοινότητα αναφέρεται εδώ σε ομάδες από οντότητες, δηλαδή σε χρήστες ή ομάδες χρηστών με κοινά γνωρίσματα. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται το Bitcoin Communities, ένα σύνολο δεδομένων που αφορά σε οντότητες που ανήκουν σε μία ή περισσότερες κοινότητες και δημιουργήθηκε από το συνδυασμό τεχνικών ομαδοποίησης διευθύνσεων και συλλογής επιπλέον πληροφορίας οικονομικής δραστηριότητας και χρήσης του Bitcoin από διαδικτυακούς τόπους. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν τη χρήση του Bitcoin, και η ανάδειξη της χρησιμότητας του Bitcoin Communities για την εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει της οικονομικής δραστηριότητας στο Bitcoin. Στα πλαίσια της διπλωματικής, ορίζονται οι λογαριασμοί αποταμίευσης, που αποτελούν ουσιαστικά διευθύνσεις οι οποίες δεν συμμετέχουν ως είσοδοι σε κάποια συναλλαγή, και προτείνεται μια μεθοδολογία για τον εντοπισμό τους. Διερευνάται η συσχέτιση της δραστηριότητας των λογαριασμών αποταμίευσης με την τιμή του Bitcoin και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διανομή του πλούτου σε επίπεδο οντότητας. Με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζεται το κατά πόσο η διανομή του πλούτου, τόσο στο σύνολο του δικτύου όσο και στο εσωτερικό των επιμέρους κοινοτήτων, πραγματοποιείται από το σύνολο ή από μικρή ομάδα κυρίαρχων οντοτήτων. Τέλος, μελετάται η συσχέτιση εννιά βασικών μέτρων γύρω από την οικονομική δραστηριότητα του δικτύου και προτείνεται ένα μοντέλο παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της τιμής του νομίσματος.

The financial Crisis eroded citizens’ trust in the bank sector, and thus created the need for a global digital currency that would not rely on trusted third parties in order to process electronic payments. Based on an open source, peer-to-peer network, Bitcoin has witnessed considerable popularity and endeavors to turn into the most important economic revolutions of our time. This thesis aims at the analysis of Bitcoin network transactions, which are publicly stored in a blockchain, and at the presentation and analysis of Bitcoin Communities, a community oriented dataset generated by combining address clustering techniques and web based data collection. By utilizing Bitcoin Communities, this work seeks to better determine and evaluate the importance of major communities in the Bitcoin network. We propose a definition and identification approach for saving accounts, i.e. addresses without participation as transaction inputs, and analyze their activity characteristics. We discover a noticeable correlation between the number of saving accounts and the Bitcoin market price, and we focus on wealth distribution in terms of the different network entities. We finally correlate basic financial network measures and introduce a regression model for the prediction of the Bitcoin market price.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Συναλλαγές, Transaction Network, Οικονομική δραστηριότητα, Bitcoin, Ψηφιακό νόμισμα, Economic Activity
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2015-02-26, τελευταία τροποποίηση 2015-04-30


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!