Πτυχιακές Εργασίες GRI-2015-14751

Τίτλος:Ψηφιακή καταγραφή συναισθημάτων μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές
Digital recording of emotions via an application for mobile devices
Συγγραφείς:Πατήλας Νικόλαος
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:55 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2015
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η χαρτογράφηση και η ανάλυση της ψυχολογικής κατάστασης ενός χρήστη λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα που ο ίδιος δηλώνει ρητά μέσω της χρήσης κινητής εφαρμογής. Έχοντας αρχικά μελετήσει και παρουσιάσει εργασίες σχετικές με την ανάλυση της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών μέσω της ρητής δήλωσης αυτών από τους ίδιους τους χρήστες, στη συνέχεια πραγματοποιείται αναφορά σε εργασίες οι οποίες έχουν ως στόχο την ανάλυση και την κατανόηση των συναισθημάτων που ένας άνθρωπος βιώνει κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς του χωρίς την άντληση της απαραίτητης πληροφορίας άμεσα από τον ίδιο τον χρήστη (π.χ. ανάλυση των δεδομένων των χρηστών από τα κοινωνικά τους δίκτυα). Στη συνέχεια, περιγράφεται η μεθοδολογία για ένα σύστημα αυτόματης «εξόρυξης» των συναισθημάτων των χρηστών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας, ενώ τέλος πραγματοποιείται παρουσίαση των αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή ενός πειράματος που στόχο είχε τον εντοπισμό και την μελέτη των συναισθημάτων των συμμετεχόντων. Στο πρώτο σκέλος, γίνεται ανάλυση του όρου "συναίσθημα", ενώ παράλληλα παρουσιάζονται σημαντικές προσπάθειες από την πλευρά της ψυχολογίας για την εξήγηση και την κατανόηση των συναισθημάτων που βιώνουν οι άνθρωποι. Παρουσιάζονται κάποιες έρευνες που ως σκοπό έχουν την ψηφιακή ανάλυση αυτών των συναισθημάτων. Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται η ανάπτυξη της εφαρμογής Mooderator η οποία έχει ως στόχο την χαρτογράφηση των συναισθημάτων των χρηστών. Η εφαρμογή επιτρέπει την καταγραφή των συναισθημάτων μέσω της εισαγωγής της συναισθηματικής κατάστασης από τον ίδιο τον χρήστη στο περιβάλλον της εφαρμογής, ενώ παράλληλα προσφέρει και την οπτικοποίηση των συναισθημάτων τους για την καλύτερη κατανόηση από τους ίδιους. Ο χρήστης μπορεί να δει τα συναισθήματα που τον κυριεύουν κατά την διάρκεια της εκάστοτε ημέρας, αλλά και των προηγούμενων ημερών μέσω γραφικών αναπαραστάσεων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ο χρήστης να δει την αποτύπωση των συναισθημάτων του ανά εβδομάδα ή ανά μήνα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ένα εργαλείο για την ψηφιακή καταγραφή των συναισθημάτων και την ανάλυσή τους.

The objective of the thesis is the determination and the analysis of users' emotional states throughout they everyday activities, through considering the emotions they have declared at a smart-phone application. Having initially studied and presented projects relative on the capturing and analysis of humans' emotional states being declared by the users themselves, then we proceed with presenting projects that target at the analysis and understanding of emotions a person experiences through their everyday life without raising the necessary information explicitly from the users (e.g. analysis of users' data from social networks). Then, a system that targets in exploiting and analyzing human's emotional states in an automatic way is being presented, while finally the presentation of results obtained during conducting an experiment with such a system in order to understand participants' feelings is provided. More specifically, in the first part of the thesis, we introduce the definition of the term emotion, while also considerable efforts from the psychology perspective for the explanation and understanding of humans' emotions are presented. Then, we outline popular research efforts which target in the digital analysis of such emotions. Furthermore, we present the development of the application Mooderator which aims at capturing humans' emotional states, as these are explicitly stated/submitted from the users themselves. Mooderator also offers the visualization of such emotional states in order the users to be able to see how their emotions evolve throughout their everyday activities. In general, such an application is a tool that permits the digital recording of people's emotions and the analysis of them.
Επιβλέπων:Αθηνά Βακάλη
Λέξεις Κλειδιά:Digital recording of emotions, Εφαρμογή έξυπνων κινητών, Emotions, Smartphone application, Ψηφιακή καταγραφή συναισθημάτων, Συναισθήματα
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο


 Δημιουργία εγγραφής 2015-06-01, τελευταία τροποποίηση 2015-07-23


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο