Πτυχιακές Εργασίες GRI-2015-15252

Τίτλος:Τεχνικές και υλοποίηση διαδραστικής εφαρμογής πλοήγησης σε πόλη
Techniques and implementation of an interactive application for city navigation
Συγγραφείς:Πανισκάκη Κυριακή
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:126 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2015
Περίληψη:Το γενικότερο θέμα της πτυχιακής εντάσσεται στο αντικείμενο των τεχνολογιών και εφαρμογών πλοήγησης σε Έξυπνες Πόλεις και η συγκεκριμένη υλοποίηση αφορά στην περίπτωση σχεδίασης, αποτύπωσης και ψηφιακής υποστήριξης διαδρομών όπως προτείνονται από την καινοτόμα πρωτοβουλία της Walking Tours. Περιλαμβάνει θεματικούς περιπάτους, όπου ομάδες ανθρώπων περιηγούνται μέσα στην πόλη με στόχο να γνωρίσουν και να αλληλεπιδράσουν με την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την παράδοση και αλλά στοιχεία της πόλης. Πρόκειται για μια σύγχρονη τάση που ξεκίνησε από το Λονδίνο και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και σε άλλες περιοχές όπως Ν.Υόρκη, Βαρκελώνη, Σαν Φρανσίσκο και αλλού. Βασικό ρόλο σε αυτές τις πλοηγήσεις διαδραματίζει η τεχνολογία καθώς οι πλοηγήσεις στην πόλη γίνονται με χρήση εφαρμογών τόσο Παγκοσμίου Ιστού όσο και κινητών εφαρμογών στις οποίες αποτυπώνεται η ψηφιακή απεικόνιση της πόλης μέσα από χάρτες, υπηρεσίες εύρεσης γεωγραφικής θέσης, εικόνες και άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε μια εφαρμογή με τρία συστατικά μέρη, τα οποία καλύπτουν: ● Tην πρόσβαση μέσω διεπαφής του παγκόσμιου ιστού. ● Tην οργάνωση και διάθεση των δεδομένων. ● Tην εφαρμογή της κινητής συσκευής. Συγκεκριμένα, μέσα από το κομμάτι του παγκόσμιου ιστού καταχωρούνται τα δεδομένα όπως κείμενο, συντεταγμένες και εικόνες, τα οποία αποθηκεύονται στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια, με χρήση του δεύτερου τμήματος της εφαρμογής γίνεται μετατροπή των δεδομένων σε τεχνολογίες κατάλληλης περιγραφής τους και αποστέλλονται στην εφαρμογή κινητής συσκευής μέσα από κατάλληλες διαδικασίες κλήσεων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην τοπική βάση του κινητού και έτσι είναι προσβάσιμα από το κινητό. Κατά αυτό το τρόπο, η πληροφορία που έχει καταχωρηθεί μέσα από την εφαρμογή παγκοσμίου ιστού, φτάνει στο κινητό όπου γίνεται η αναπαράσταση της διαδρομής με βάση τα δεδομένα χρησιμοποιώντας χάρτες, εικόνες, κείμενο, κοινωνικά δίκτυα και άλλα. Η εφαρμογή παγκόσμιου ιστού αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο το διαχειρίζεται ο φορέας οργάνωσης της πλοήγησης και της διαδρομής έτσι,ώστε να καταχωρήσει τα δεδομένα που αφορούν την πλοήγηση. Την εφαρμογή κινητής συσκευής την χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να συμμετέχει στην περιήγηση.

The general theme of the thesis is part of the scope of technologies and navigation applications in Smart Cities and the specific implementation concerns the case design, surveying and digital support route as proposed by the innovative initiative of the Walking Tours. It includes thematic walks, where groups of people navigate through the town in order to meet and interact with history, architecture, tradition and other elements of the city. It is a modern trend that has been started from London and it has spread very quickly to other areas such as New York, Barcelona, San Francisco and elsewhere. A key role in these navigations played by technology as navigations in the city are using applications both Web and mobile applications in which the digital representation of the city is reflected through maps, geographic location finder services, images and more. With this background created an application with three components, covering: ● The access via the web interface. ● The organization and distribution of data. ● The implementing mobile. Specifically, through the Web interface the user is able to enter data such as text, coordinates and images that are stored in the remote database. Then,via the second part of the application data is converting to the appropriate description technology and they sent to mobile phone through appropriate procedures. The data are stored in the local data base of mobile and thus they are accessible from mobile. In this way, the information is registered through the web-application reaches to the mobile where designed the representation of the route based on the data, using maps, photographs, text, social networks and more. The web application is a tool, which is managed by the organizing body of navigation and route in order to register the data of route. The mobile application is used by every citizen who wishes to participate in the tour.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά
Λέξεις Κλειδιά:Νavigation, Application, Εφαρμογή, Smart City, Πλοήγηση, Έξυπνη Πόλη
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2015-10-23, τελευταία τροποποίηση 2015-10-29


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!