Πτυχιακές Εργασίες GRI-2015-15517

Τίτλος:Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδραστικής Πλατφόρμας Εθελοντισμού
Design and Implementation of an Interactive Volunteering Platform
Συγγραφείς:Δεμάτης Ιωάννης, Τολίκας Αθανάσιος
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Γλώσσα:Ελληνικά
Φυσική Περιγραφή:118 σελ.
Ημ/νία έκδοσης:2015
Περίληψη:Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει και εξοπλίζει τους πολίτες με τα κατάλληλα εργαλεία δραστηριοποίησης στο πεδίο του εθελοντισμού. Η κοινωνία έχει αποδεχτεί και ενσωματώσει την φιλοσοφία του εθελοντισμού εδώ και χρόνια και ήδη μεγάλος αριθμός εθελοντικών δράσεων και δικτύων έχουν λάβει χώρα με σκοπό την προσφορά βοήθειας προς ανθρώπινα σύνολα που την χρειάζονται αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα μεγαλύτερα δίκτυα εθελοντισμού έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο την μεγάλη ανάπτυξη και εξάπλωση της τεχνολογίας, και πιο συγκεκριμένα του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, για τον συντονισμό των εθελοντικών προσπαθειών. Σε αυτό το κλίμα εντάσσεται και η εφαρμογή που δημιουργήθηκε. Χάρη στις εκτεταμένες τεχνολογίες του Διαδικτύου, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναλάβουν εθελοντικό ρόλο προσφέροντάς τους μία πλατφόρμα από την οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν αναζήτηση και να εντοπίσουν εθελοντικές δράσεις της αρεσκείας τους. Αυτές οι δράσεις φέρουν τη σφραγίδα φορέων, οργανώσεων και οργανισμών, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής εθελοντισμού κοινοποιούν τις ανάγκες τους για εθελοντές ώστε συνεργαζόμενοι να επιτελέσουν ανιδιοτελές και ωφέλιμο για την κοινωνία έργο. Με σκοπό την ανταπόκριση στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες δημιουργήθηκε λοιπόν μία πλατφόρμα εθελοντισμού, η οποία αποτελείται από τα εξής τρία σημαντικά στοιχεία: ● έναν ιστοχώρο που θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών όπως απαιτεί μία πλατφόρμα εθελοντισμού, με τρόπο ευέλικτο, απλό και φιλικό προς τον χρήστη ● μία εφαρμογή για κινητές συσκευές, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις σημαντικότερες λειτουργίες της πλατφόρμας από οπουδήποτε(εθελοντισμός on-the-go) ● μία βάση δεδομένων, ευρισκόμενη στον web server, απαραίτητη για την αποθήκευση και οργάνωση των δεδομένων και του περιεχομένου εθελοντισμού και με την οποία επικοινωνούν οι προαναφερθείσες εφαρμογές Ο ιστοχώρος είναι σχεδιασμένος με τρόπο που να διευκολύνει τους οργανισμούς να εισάγουν πληροφορίες για τις δράσεις που διοργανώνουν ενώ από την πλευρά τους οι εθελοντές εύκολα και γρήγορα εντοπίζουν αυτές που τους ενδιαφέρουν και δηλώσουν συμμετοχή. Όλα τα δεδομένα βρίσκονται υπό την επίβλεψη του διαχειριστή ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι εθελοντές απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και από την φορητότητα της κινητής συσκευής τους ενώ οι οργανισμοί μπορούν να παρακολουθούν τις επικείμενες δράσεις τους και τις αιτήσεις που πραγματοποιούν για αυτές επίδοξοι εθελοντές μέσω της εφαρμογής κινητής συσκευής.

The objective of this thesis is the development of a technological platform that supports and empowers citizens with the appropriate tools for taking an active stance in the field of volunteerism. Society has accepted and incorporated the philosophy of volunteering for years now and an already great number of volunteering actions and networks have taken place aiming at providing aid to human groups that require it as well as to the society as a whole. The most important volunteering networks have greatly capitalized on the rapid advance and spread of technology, and more specifically the Internet and the World Wide Web, in order to coordinate volunteering efforts. The application that has been developed falls in this trend. Thanks to the extended technologies of the Internet, it allows citizens to take on a volunteering role by providing them with a platform with which they can search and detect volunteering opportunities of their choice. These opportunities are created by various organizations that can utilize the volunteering platform to make their needs for volunteers known and together make selfless and beneficial contributions to society. With a goal of living up to modern trends and needs, a volunteering platform has been developed, consisting of these three important aspects: ● a website that will offer a complete set of functionalities as required by a volunteering platform, in an agile, simple and user friendly, manner ● an application for mobile devices, so that users can access the platform’s most significant functionalities regardless of location(volunteering on-the-go) ● a database, situated at the web server, necessary to store and organize data and volunteering content, that communicates with the aforementioned applications The website is designed in a manner that facilitates organizations to provide input and information for the events they hold while volunteers can easily and quickly detect those that interest them and apply to them. All data is under the administrator’s supervision who is charged with securing the platform’s stable operation. Volunteers enjoy the same privileges from the mobility of a mobile device while organizations can monitor their upcoming events as well as requests for participation made by aspiring volunteers through the mobile device application.
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά
Λέξεις Κλειδιά:Εθελοντισμός, Volunteering, Mobile application, Web application, Εφαρμογή Διαδικτύου , Εφαρμογή κινητής συσκευής
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2015-12-04, τελευταία τροποποίηση 2015-12-06


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!