Μεταπτυχιακές Διατριβές GRI-2016-16233

Τίτλος:Σχεδίαση και Υλοποίηση Πλατφόρμας Χαρτογραφικής Αποτύπωσης Δεδομένων Πόλεων
Design and implementation of a platform for city data cartographic positioning
Συγγραφείς:Αγγος Αλέξανδρος Κωνσταντίνου
Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση
Γλώσσα:Ελληνικά
Ημ/νία έκδοσης:2016
Περίληψη:Το γενικότερο θέμα της πτυχιακής εντάσσεται στο αντικείμενο των τεχνολογιών και εφαρμογών για “Έξυπνες Πόλεις” και η συγκεκριμένη υλοποίηση αφορά στην περίπτωση αποτύπωσης ανοικτών δεδομένων σε μία χαρτογραφική διαδικτυακή πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, αντλούνται τα γεωχωρικά ανοικτά δεδομένα που παρέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της “έξυπνης πόλης” για τη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών και παρουσιάζονται σ’ έναν διαδραστικό χάρτη. Αρχικά, επεξηγείται η έννοια της “έξυπνης πόλης” και πως μπορεί αυτή να λειτουργεί στα πλαίσια μιας πόλης. Σημαντικές είναι και οι αναφορές στην προσπάθεια υλοποίησης “έξυπνων πόλεων”. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια των ανοικτών δεδομένων και τα οφέλη που προκύπτουν από την δημοσίευση, την απελευθέρωση και την χρησιμοποίηση τους σε διάφορες εφαρμογές. Έπειτα γίνεται μια γενική αναφορά στην χαρτογραφική οπτικοποίηση και στην δημοσιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτύου καθώς και στις αντίστοιχες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται. Τέλος γίνεται αναλυτική παρουσίαση της υλοποίησης της προαναφερθείσας χαρτογραφικής διαδικτυακής πλατφόρμας και παρουσιάζονται κάποιες περιπτώσεις χρήσης της.

The general theme of this thesis falls within the scope of technologies and applications for "Smart Cities" and the specific implementation involves the case of publishing open data to a cartographic web platform. More specifically, open geospatial data supplied by the Municipality of Thessaloniki as part of ' Smart City ' initiative are presented in an interactive map. At first, we explained the concept of "Smart City" and how can this be operated within within the framework of a city. Important are the references to the effort to achieve smart cities. Then, we presented the concept of open data and the benefits resulting from the publication, the release and their utilization in various applications. Accordingly there is a general reference to cartographic visualization and in publishing of geospatial data via the Internet as well as in the respective technologies used in this purpose. Finally there’s a thorough walkthrough of implementing the aforementioned web based mapping platform and some use cases are presented .
Επιβλέπων:Βακάλη, Αθηνά καθηγήτρια
Λέξεις Κλειδιά:Cartographic positioning, Open data, Smart city , Ανοιχτά δεδομένα, Έξυπνη πόλη , Χαρτογραφική αποτύπωση
Σχετικά αρχεία:Πλήρες κείμενο: PDF Αρχείο με άδεια χρήσης Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!


 Δημιουργία εγγραφής 2016-04-06, τελευταία τροποποίηση 2016-04-21


Πλήρες κείμενο:
Κατέβασμα πλήρους κειμένου
PDF Αρχείο
με άδεια:Δείτε την σχετική άδεια κάνοντας κλικ εδώ!